นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 18-07-2019
 
ห้อง 6/1 ครูที่ปรึกษา
  

ครูวิไล มาลาหอม

  

ครูเอื้อมเดือน คุ้มแสง

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6387
นาย ชนวีร์     ดีบ้านคลอง
รอการบันทึก
0
1
0
2
6391
นาย ฐิตวัฒน์     สงค์พิมพ์
รอการบันทึก
0
0
1
3
6392
นาย ณัฐนันท์     โตจิตร
รอการบันทึก
0
0
1
4
6393
นาย ณัฐวุฒิ     ทองคงอ่วม
รอการบันทึก
0
2
0
5
6395
นาย นนทพัทธ์     กฐินเทศ
รอการบันทึก
0
4
0
6
6398
นาย ปารณัท     สิงหเดช
รอการบันทึก
0
0
0
7
6401
นาย ภูธเนศ     แพงกำแหง
รอการบันทึก
0
0
0
8
6402
นาย วัชรพล     ห้วยหงษ์ทอง
รอการบันทึก
0
1
0
9
6405
นาย อธิวัฒน์     พันพิพัฒน์
รอการบันทึก
0
0
0
10
6493
นาย นัฏฐพร     อังคะสุวรรณ์
รอการบันทึก
0
2
1
11
6503
นาย ศิริชัย     เพิ่มรุ่งเรือง
รอการบันทึก
0
1
0
12
6580
เด็กชาย ภาณุพงศ์     บุญพวง
รอการบันทึก
0
0
1
13
7179
นาย กิตติ     จันทร์ผิว
รอการบันทึก
0
0
1
14
7180
นาย ประชา     วังสาย
รอการบันทึก
0
1
0
15
7181
นาย ธนาธิป     จันทร์ผิว
รอการบันทึก
0
0
1
16
07454
นาย อนุสรณ์     กำมา
รอการบันทึก
0
3
0
17
07689
นาย วรวุฒิ     สีขุมเหล็ก
รอการบันทึก
0
0
0
18
07697
นาย ณัฎฐ์ปวัฒน์     พุ่มพิศ
รอการบันทึก
0
0
0
19
6407
นางสาว จรรยพร     ดีบ้านคลอง
รอการบันทึก
0
0
0
20
6408
นางสาว จริญญา     บุญมามาก
รอการบันทึก
0
0
0
21
6409
นางสาว ชมพูนุท     เรืองแก้ว
รอการบันทึก
0
0
0
22
6410
นางสาว ชิตกมล     อิ่มเคี่ยม
รอการบันทึก
0
1
0
23
6411
นางสาว นันธรัช     ผิวจันทร์
รอการบันทึก
0
4
1
24
6412
นางสาว ปาริฉัตร     เรืองขจร
รอการบันทึก
0
0
0
25
6413
นางสาว เมริษา     เหลืองอภิชาติ
รอการบันทึก
0
2
2
26
6415
นางสาว รุ่งนภา     ห่วงเทศ
รอการบันทึก
0
2
0
27
6416
นางสาว ลักขณา     วระฉัตร
รอการบันทึก
0
0
0
28
6419
นางสาว สุวรรณา     เยี่ยมสมุทร
รอการบันทึก
0
0
0
29
6442
นางสาว เจนจิรา     นันชนิด
รอการบันทึก
0
1
0
30
6449
นางสาว ปิยธิดา     แรงเขตการณ์
รอการบันทึก
0
4
0
31
6488
นางสาว สุทธิดา     พรมมา
รอการบันทึก
0
0
0
32
6816
นางสาว สุชาดา     ไชยหงษ์
รอการบันทึก
0
1
1
33
7182
นางสาว จารี     นุชรอด
รอการบันทึก
0
0
0
34
7184
นางสาว ณิชาพร     ชุมพล
รอการบันทึก
0
6
2
35
7185
นางสาว ปริยฉัตร     ภานุมาศ
รอการบันทึก
0
0
0
36
7186
นางสาว ปิยะธิดา     ภูดงบัง
รอการบันทึก
0
2
0
37
7191
นางสาว ณัชชา     สวัสดิ์นะที
รอการบันทึก
0
0
0
38
7216
นางสาว วิรัญชนา     พันธ์หอม
รอการบันทึก
0
3
1
39
7222
นางสาว ธนพร     สังข์เดช
รอการบันทึก
0
8
0
40
7224
นางสาว สุกัญญา     สมดวงศรี
รอการบันทึก
0
0
0
41
07415
นางสาว ณัชชา     เรืองขจร
รอการบันทึก
0
1
2