นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 09-11-2018
 
ห้อง 6/2 ครูที่ปรึกษา
  

ครูอุไรวรรณ อุดมสุข

  

ครูจรูญ สารสิงห์

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6221
นาย ธีรภัทร     ใจมั่น
รอการบันทึก
27
0
1
2
6389
นาย ชินวัตร     ธนูศร
รอการบันทึก
2
0
0
3
6390
นาย ฐาปกรณ์     สามบุญเรือง
รอการบันทึก
3
2
1
4
6394
นาย ศุภกร     แช่มช้อย
รอการบันทึก
5
0
0
5
6403
นาย สหัสวรรษ     ปัจจัย
รอการบันทึก
24
0
3
6
6423
นาย เตชสิทธิ์     พระเกตุ
รอการบันทึก
1
1
0
7
6427
นาย ธีรพัฒน์     ธรรมจิตร์เหมาะ
รอการบันทึก
0
1
0
8
6428
นาย ธีรภัทร     สิงห์โค
รอการบันทึก
6
3
0
9
6429
นาย พรชัย     สินดี
รอการบันทึก
1
0
0
10
6430
นาย พันธ์นที     บัวทอง
รอการบันทึก
6
3
2
11
6434
นาย รัชชานนท์     เขาแก้ว
รอการบันทึก
1
1
1
12
6502
นาย วิรัตน์     ทองพรม
รอการบันทึก
8
0
0
13
6796
นาย ชาคริสต์     ครองบ้าน
รอการบันทึก
0
0
0
14
7189
นาย ยุทธพิชัย     คมเกตุ
รอการบันทึก
0
1
0
15
7190
นาย วุฒิพงศ์     วรรณคำผุย
รอการบันทึก
39
3
6
16
6414
นางสาว รัตนาภรณ์     จำรัสศรี
รอการบันทึก
9
3
0
17
6445
นางสาว ชุลิตา     เกิดนอก
รอการบันทึก
9
0
0
18
6447
นางสาว ณัฏฐวี     สมกุล
รอการบันทึก
1
4
1
19
6448
นางสาว ปิยนันท์     สะพานแก้ว
รอการบันทึก
9
2
0
20
6450
นางสาว ภูษณิศา     บุญไทย
รอการบันทึก
2
0
1
21
6451
นางสาว สุทธิตา     เหล่าเขตกิจ
รอการบันทึก
1
1
0
22
6452
นางสาว สุพรรนี     มีโพธิ์
รอการบันทึก
6
3
0
23
6453
นางสาว สุพรรษา     บุตรดี
รอการบันทึก
5
0
0
24
6486
นางสาว สิรภัทร     ศรีไพรสณ
รอการบันทึก
3
0
0
25
6513
นางสาว ชาลิสา     สุภากุล
รอการบันทึก
3
0
0
26
6521
นางสาว สุพรรนา     มีโพธิ์
รอการบันทึก
6
5
0
27
6523
นางสาว อัญชลี     สิงห์โต
รอการบันทึก
17
1
0
28
7006
นางสาว เบญจพร     ศรณรงค์
รอการบันทึก
13
1
0
29
7187
นางสาว วรรณธิชา     พาพานทาง
รอการบันทึก
14
2
0
30
7192
นางสาว นันธินา     ธชากรณ์
รอการบันทึก
1
2
0
31
7194
นางสาว วรรณภา     ทัดอยู่
รอการบันทึก
1
0
0
32
7701
นางสาว กนกพร     ปะปาขัง
รอการบันทึก
8
1
0