นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 11-10-2019
 
ห้อง 6/2 ครูที่ปรึกษา
  

ครูอุไรวรรณ อุดมสุข

  

ครูจรูญ สารสิงห์

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6599
นาย นายดนุเดช ชื่นด้วง    
รอการบันทึก
0
0
0
2
6600
นาย นายนววิช ชัยบัญหา    
รอการบันทึก
0
0
0
3
6601
นาย นายศุภกิจ จันทร์ดี    
รอการบันทึก
0
0
0
4
6604
นาย นายสิรภพ มาลาหอม    
รอการบันทึก
0
0
0
5
6605
นาย นายเดชฤทธิ์ หอมสิน    
รอการบันทึก
0
0
0
6
6635
นาย นายโชคทวีชัย คงนิสัย    
รอการบันทึก
0
0
0
7
6641
นาย นายสุรัชชา เขตการณ์    
รอการบันทึก
0
0
0
8
6642
นาย นายกฤษดา แสงเงิน    
รอการบันทึก
0
0
0
9
6645
นาย นายเดชภูมิ เที่ยงอยู่    
รอการบันทึก
0
0
0
10
6647
นาย นายวรากร มานิโช    
รอการบันทึก
0
0
0
11
6669
นาย นายนพรัตน์ ฤทธิ์กระจาย    
รอการบันทึก
0
0
0
12
6672
นาย นายศุภวัตร สารคำ    
รอการบันทึก
0
0
0
13
6674
นาย นายศตพล สุวรรณ    
รอการบันทึก
0
0
0
14
6675
นาย นายจิรวัฒน์ ศรีอุ่น    
รอการบันทึก
0
0
0
15
6679
นาย นายภานุวัฒน์ ดวงชื่น    
รอการบันทึก
0
0
0
16
6792
นาย นายณัฐกานต์ คำวัง    
รอการบันทึก
0
0
0
17
7413
นาย นายธนวัฒน์ อนุสามิ    
รอการบันทึก
0
0
0
18
6608
นางสาว นางสาวทอฝัน เหมะชัย    
รอการบันทึก
0
0
0
19
6611
นางสาว นางสาวศศธร มลฑล    
รอการบันทึก
0
0
0
20
6619
นางสาว นางสาวฉันท์สินี อักษรศรี    
รอการบันทึก
0
0
0
21
6622
นางสาว นางสาวสุภาวี มามีศรี    
รอการบันทึก
0
0
0
22
6628
นางสาว นางสาวนัฐพร แท่งทอง    
รอการบันทึก
0
0
0
23
6660
นางสาว นางสาวพรอุมา เงินสุข    
รอการบันทึก
0
0
0
24
6690
นางสาว นางสาวชิดชนก สร้างการนอก    
รอการบันทึก
0
0
0
25
6692
นางสาว นางสาวน้ำทิพย์ เที่ยงอยู่    
รอการบันทึก
0
0
0
26
6697
นางสาว นางสาวอารียา สุมังคะละ    
รอการบันทึก
0
0
0
27
6728
นางสาว นางสาวเสาวลักษณ์ เอี้ยนไธสง    
รอการบันทึก
0
0
0
28
6731
นางสาว นางสาววรัญญา กันตาวงศ์    
รอการบันทึก
0
0
0
29
6736
นางสาว นางสาวภัทรวดี ยงค์ประดิษฐ์    
รอการบันทึก
0
0
0
30
7011
นางสาว นางสาวธนพร กองแก้ว    
รอการบันทึก
0
0
0
31
7017
นางสาว นางสาวรติมา นูสารี    
รอการบันทึก
0
0
0
32
7207
นางสาว นางสาวศิรประภา โพธิ์สวรรค์    
รอการบันทึก
0
0
0
33
7411
นางสาว นางสาวพัชรพร โพธิ์ฆัง    
รอการบันทึก
0
0
0
34
7416
นางสาว นางสาวกมลทิพย์ ทรัพย์ศรี    
รอการบันทึก
0
0
0
35
7418
นางสาว นางสาวปนัดดา จันทร์ทิม    
รอการบันทึก
0
0
0
36
7419
นางสาว นางสาวจิราภรณ์ พลดอน    
รอการบันทึก
0
0
0