นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 11-10-2019
 
ห้อง 6/3 ครูที่ปรึกษา
  

ครูนพพร แจ่มหม้อ

  

ครูดวงใจ แก้วสูงเนิน

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6598
นาย นายธีรภัทร์ โพธิ์พิทักษ์    
รอการบันทึก
0
0
0
2
6630
นาย นายชวนากร ผาคำ    
รอการบันทึก
0
0
0
3
6632
นาย นายสุทธวีร์ โปทาเมือง    
รอการบันทึก
0
0
0
4
6639
นาย นายพิพัฒน์พงศ์พันธ์ ธนูศร    
รอการบันทึก
0
0
0
5
6670
นาย นายศราวุฒิ จันทร์ดี    
รอการบันทึก
0
0
0
6
6813
นาย นายธีมา จันทคัด    
รอการบันทึก
0
0
0
7
7420
นาย นายกฤษฏา ปีเจริญ    
รอการบันทึก
0
0
0
8
7421
นาย นายณัฐภูมิ เมฆฉาย    
รอการบันทึก
0
0
0
9
7422
นาย นายธนพล อนุสามิ    
รอการบันทึก
0
0
0
10
7424
นาย นายพรชัย ป้องพิมาย    
รอการบันทึก
0
0
0
11
7425
นาย นายศุภกฤต สมนอก    
รอการบันทึก
0
0
0
12
7426
นาย นายสรศักดิ์ น้อยน้ำคำ    
รอการบันทึก
0
0
0
13
7427
นาย นายสิงห์เดช เก่งสิงห์ดง    
รอการบันทึก
0
0
0
14
7457
นาย นายจุฬามณี ศรีเรืองแท้    
รอการบันทึก
0
0
0
15
7466
นาย นายกฤตเมธ พรหมมี    
รอการบันทึก
0
0
0
16
6651
นางสาว นางสาวสุรารักษ์ อุบลเขียว    
รอการบันทึก
0
0
0
17
6653
นางสาว นางสาวฉันทพิชญา บิดาทุม    
รอการบันทึก
0
0
0
18
6654
นางสาว นางสาวพัชรา ธูปจันทร์    
รอการบันทึก
0
0
0
19
6655
นางสาว นางสาวพิมพ์อักษร ดอนตุ้มไพร    
รอการบันทึก
0
0
0
20
6658
นางสาว นางสาวพัชราภรณ์ กำยาน    
รอการบันทึก
0
0
0
21
6667
นางสาว นางสาวกุลิสรา สีหะไชย    
รอการบันทึก
0
0
0
22
6693
นางสาว นางสาวพรนภา นวลแตง    
รอการบันทึก
0
0
0
23
7200
นางสาว นางสาวพัชราพร วงศ์ปู่    
รอการบันทึก
0
0
0
24
7428
นางสาว นางสาวไขแสง ไชยศรีรัมย์    
รอการบันทึก
0
0
0
25
7429
นางสาว นางสาวจิราวรรณ ดีไทยสงค์    
รอการบันทึก
0
0
0
26
7430
นางสาว นางสาวชลธิชา อินทร์สำราญ    
รอการบันทึก
0
0
0
27
7431
นางสาว นางสาวณัฐพร มั่นเขตวิทย์    
รอการบันทึก
0
0
0
28
7433
นางสาว นางสาวนัฐมนต์ คูรอนตอง    
รอการบันทึก
0
0
0
29
7434
นางสาว นางสาวภัทราวดี ศรีทิพย์    
รอการบันทึก
0
0
0
30
7435
นางสาว นางสาวภูษิตา บุบผาชาติ    
รอการบันทึก
0
0
0
31
7690
นางสาว นางสาวสุชาดา ทาทำนุ    
รอการบันทึก
0
0
0