นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 14-02-2018
 
ห้อง 6/3 ครูที่ปรึกษา
  

ครูสุรัตน์ อิ่มเพ็ง

  

ครูนพดนัย ผ่องจิต

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
5986
นาย เกษมสันต์     สื่อกลาง
45
0
0
2
6003
นาย อภิชิต     ป้องเขต
74
1
3
3
6216
นาย จิรวัฒน์     ธูปจันทร์
13
0
0
4
6218
นาย ฉัตรชัย     ผาคำ
1
0
0
5
6219
นาย ชูศักดิ์     สิงห์ทะยาน
28
0
1
6
6228
นาย พีระพัฒน์     ใจนัน
4
0
2
7
6252
นาย จิรายุส     ขันสิงหา
35
3
1
8
6254
นาย ศิริพงษ์     สุนทร
49
3
1
9
6260
นาย มินทาฎา     สงกระสิน
ขาด
79
1
2
10
6289
นาย ปรัชญา     พงษ์พรต
6
0
0
11
6291
นาย พิชิตชัย     เมาเกตุ
29
0
1
12
6993
นาย จักรกฤษณ์     เทพจร
2
0
0
13
6994
นาย ธนาวุฒิ     พุ่มพิศ
4
0
0
14
6996
นาย ธวัชชัย     ศรีลาจันทร์
8
0
1
15
7013
นาย ศราวุฒิ     แก้วแกมทอง
15
1
1
16
7014
นาย ทรงวุฒิ     จันทวงษ์
7
1
0
17
7021
นาย คุณากร     กลิ่นฟุ้ง
11
0
0
18
6208
นางสาว ศศินิภา     ขันสิงห์หา
1
0
0
19
6210
นางสาว สิริยากร     ดัชวัฒน์
29
3
1
20
6240
นางสาว วราวรรณ     ปาระมีศรี
2
1
0
21
6267
นางสาว กาญจนา     อ้นพา
15
1
1
22
6268
นางสาว เกษริน     แสนคำ
7
2
0
23
6270
นางสาว ชนิดา     สิงห์หะ
7
1
0
24
6277
นางสาว ปวีณา     จรัลเอี่ยม
2
1
0
25
6280
นาย ศรุตยา     สามบุญเจียม
0
0
0
26
6282
นางสาว สุธิดา     ใจเที่ยงแท้
7
0
0
27
6306
นางสาว ไพรินทร์     ทับทิม
10
1
0
28
6308
นางสาว วันทิกา     หาบุญพาส
3
0
0
29
6309
นางสาว ศิริตา     คงเจริญ
22
2
1
30
6317
นางสาว อริศรา     รังศรี
7
2
0
31
6998
นางสาว เกศแก้ว     บัวคำ
39
0
1
32
6999
นางสาว ทิพภวัญร์     มะนาวหวาน
ขาด
93
2
1
33
7000
นางสาว ระวิวรรณ     ศรีธนู
66
1
2
34
7001
นางสาว รัชดาภรณ์     ปี่แก้ว
6
3
0
35
7002
นางสาว รุ่งมณี     ผลาผล
2
0
0
36
7003
นางสาว เสาวลักษณ์     หมื่นพรมมา
7
1
0
37
7464
นางสาว อรดา     เศรษฐวงศ์
30
1
0