นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 18-07-2019
 
ห้อง 6/3 ครูที่ปรึกษา
  

ครูนพพร แจ่มหม้อ

  

ครูดวงใจ แก้วสูงเนิน

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6292
นาย เพชรมงคล     แสนยะมาตร์
รอการบันทึก
1
4
0
2
6425
นาย ธนดล     ศรีภูธร
รอการบันทึก
0
2
0
3
6465
นาย นพดล     ทาอุบล
รอการบันทึก
12
6
2
4
7195
นาย ไกรสร     พลสักขวา
รอการบันทึก
2
12
0
5
7197
นาย ธนพัชร์     ลอยมา
รอการบันทึก
0
4
0
6
6440
นางสาว กรรณิการ์     หล้าไทยสง
รอการบันทึก
4
3
1
7
6441
นางสาว จิดาภา     อาษา
รอการบันทึก
7
9
1
8
6444
นางสาว ชลดา     บุญคะเณ
รอการบันทึก
1
5
0
9
6454
นางสาว อทิตยา     นิลรัตนานนท์
รอการบันทึก
0
5
0
10
6480
นางสาว ธัญญลักษณ์     พุทธา
รอการบันทึก
13
4
0
11
6481
นางสาว ปิยมล     มุสิกวัต
รอการบันทึก
2
1
0
12
6485
นางสาว วาริน     เจริญสินสมบัติ
รอการบันทึก
7
9
2
13
6489
นางสาว อัมพร     โพธิ์ฝ้าย
รอการบันทึก
5
7
1
14
6509
นางสาว กลมทิพย์     มะลิทอง
รอการบันทึก
8
10
4
15
6514
นางสาว ณัฐพร     สีดา
รอการบันทึก
3
5
1
16
6520
นางสาว สุดารัตน์     พิมลี
รอการบันทึก
8
10
7
17
6522
นางสาว อภิชญา     มีมาก
รอการบันทึก
2
8
0
18
7198
นางสาว ครองขวัญ     ฤทธิ์กระจาย
รอการบันทึก
1
1
0
19
7202
นางสาว วรรัตน์     ทีฆะ
รอการบันทึก
5
10
1
20
7205
นางสาว นิติพร     ทุพา
รอการบันทึก
6
8
2
21
7209
นางสาว ณัฐพร     ทองวัน
รอการบันทึก
12
6
3
22
7210
นางสาว กมลทิพย์     สุขเลิศ
รอการบันทึก
10
3
3
23
7217
นางสาว จันทกานต์     การะภักดี
รอการบันทึก
1
4
0
24
7227
นางสาว ธิดารัตน์     บุผามาลา
รอการบันทึก
15
7
3
25
7470
นางสาว อาทิตญา     ทวีสุข
รอการบันทึก
1
1
0