นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
เลือกวันที่  
   

วันที่เลือกดูข้อมูล  : 

19-10-2019
 
 ระดับชั้น
ทั้งหมด
มาเรียน
สาย
ขาดเรียน
ลา
สถานะ
37 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
35 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.1
144 0 0 0 0  
37 0 0 0 0 รอการบันทึก
33 0 0 0 0 รอการบันทึก
38 0 0 0 0 รอการบันทึก
34 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.2
142 0 0 0 0  
38 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
64 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.3
174 0 0 0 0  
รวมระดับชั้น ม.ต้น
460 0 0 0 0  
32 0 0 0 0 รอการบันทึก
32 0 0 0 0 รอการบันทึก
33 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.4
97 0 0 0 0  
28 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
33 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.5
97 0 0 0 0  
37 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
31 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.6
104 0 0 0 0  
รวมระดับชั้น ม.ปลาย
298 0 0 0 0  
รวมทั้งโรงเรียน
758 0 0 0 0