นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ระดับชั้น :
ประจำ:
   
ประจำเดือน
 08-2018
 
ห้อง 1/1 ครูที่ปรึกษา
  

ครูฐานันดร์ แย้มนิล

  

ครูธาวินี ดอนตุ้มไพร

   
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
1
7475
เด็กชาย การินธร     วรวิเวศ
0
0
0
2
7476
เด็กชาย ก้องเกียรติ     สวามิชัย
0
0
0
3
7477
เด็กชาย ญาณวัฒน์     ณะจันทร์
0
0
0
4
7478
เด็กชาย ทรงวุฒิ     ช่างย้อม
0
0
0
5
7479
เด็กชาย ธีรเทพ     กลิ่นสีทอง
0
0
0
6
7480
เด็กชาย ปวริศร์     จำปาศักดิ์
0
1
0
7
7481
เด็กชาย เปรม     จำปาศักดิ์
0
0
0
8
7482
เด็กชาย ยศพนธ์     ชมชิด
0
0
0
9
7483
เด็กชาย วุฒิชัย     เชาวริต
0
0
0
10
7484
เด็กชาย สรวิศ     ขันสิงห์หา
0
0
0
11
7485
เด็กชาย สุชานันท์     กรรมกร
1
0
0
12
7486
เด็กชาย อัคคเดช     การะภักดี
0
0
0
13
7487
เด็กหญิง กนกพร     โพธิ์ศรี
1
0
0
14
7488
เด็กหญิง จุฑามาศ     ไทยโคกสี
0
0
0
15
7489
เด็กหญิง จุฑารัตน์     กันทะน่วม
1
0
0
16
7490
เด็กหญิง ชลธิชา     กำมา
0
0
0
17
7491
เด็กหญิง ชุติกาญจน์     เกตุสุวรรณ์
0
0
0
18
7492
เด็กหญิง ณัฏฐธิดา     มาหา
0
0
0
19
7493
เด็กหญิง ณัฐธิสา     อ้นภา
0
0
0
20
7494
เด็กหญิง ทัศณิชา     มาลาศรี
1
0
0
21
7495
เด็กหญิง ธนภรณ์     จันทร์ทุ่ง
0
0
0
22
7496
เด็กหญิง ธัญสินี     อินทิม
0
0
0
23
7497
เด็กหญิง นรภัทร     พานชัย
0
0
0
24
7498
เด็กหญิง เนตรนภา     แก้วบัวดี
0
0
0
25
7499
เด็กหญิง พัชริฎา     ม่วงมี
0
0
0
26
7500
เด็กหญิง มัฐสิกาญจน์     สุวรรณ
0
0
0
27
7501
เด็กหญิง มาลินี     จรัสเอี่ยม
0
0
0
28
7502
เด็กหญิง วรรณวิสา     ประเสริฐ
0
0
0
29
7503
เด็กหญิง วิชญาภา     บุญประจักษ์
0
0
0
30
7504
เด็กหญิง สุพิชญา     สุวรรณประเสริฐ
0
0
0
31
7505
เด็กหญิง สุวนันท์     บุตตะเกิง
0
0
0
32
7506
เด็กหญิง อรวีณ์     รักงาม
0
0
0
33
7507
เด็กหญิง อาทิตยา     สินสถาน
0
0
0
34
7508
เด็กหญิง อาทิตยา     ธนูศร
1
0
0
35
7675
เด็กหญิง พัชรา     สันทาลุนัย
0
0
0