นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ระดับชั้น :
ประจำ:
   
ประจำเดือน
 08-2019
 
ห้อง 1/1 ครูที่ปรึกษา
  

ครูฐานันดร์ แย้มนิล

  

ครูธาวินี ดอนตุ้มไพร

   
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
1
7476
เด็กชาย ก้องเกียรติ     สวามิชัย
0
0
0
2
7477
เด็กชาย ญาณวัฒน์     ณะจันทร์
0
0
0
3
7478
เด็กชาย ทรงวุฒิ     ช่างย้อม
0
0
0
4
07592
เด็กชาย สายชล     คุณยา
0
0
0
5
7481
เด็กชาย เปรม     จำปาศักดิ์
0
0
0
6
7482
เด็กชาย ยศพนธ์     ชมชิด
0
0
0
7
07708
เด็กชาย ธนะวัฒน์     แก้วบัวดี
0
0
0
8
7484
เด็กชาย สรวิศ     ขันสิงห์หา
0
0
0
9
7487
เด็กหญิง กนกพร     โพธิ์ศรี
0
0
0
10
7488
เด็กหญิง จุฑามาศ     ไทยโคกสี
0
0
0
11
7489
เด็กหญิง จุฑารัตน์     กันทะน่วม
0
0
0
12
7490
เด็กหญิง ชลธิชา     กำมา
0
0
0
13
7491
เด็กหญิง ชุติกาญจน์     เกตุสุวรรณ์
0
0
0
14
7492
เด็กหญิง ณัฏฐธิดา     มาหา
0
0
0
15
7493
เด็กหญิง ณัฐธิสา     อ้นภา
0
0
0
16
7495
เด็กหญิง ธนภรณ์     จันทร์ทุ่ง
0
0
0
17
7496
เด็กหญิง ธัญสินี     อินทิม
0
0
0
18
7497
เด็กหญิง นรภัทร     พานชัย
0
0
0
19
7498
เด็กหญิง เนตรนภา     แก้วบัวดี
0
0
0
20
7499
เด็กหญิง พัชริฎา     ม่วงมี
0
0
0
21
7500
เด็กหญิง มัฐสิกาญจน์     สุวรรณ
0
0
0
22
7534
เด็กหญิง บงกช     ฉ่ำชื่นวงค์
0
0
0
23
7502
เด็กหญิง วรรณวิสา     ประเสริฐ
0
0
0
24
7538
เด็กหญิง รัชธานี     คงนิสัย
0
0
0
25
7503
เด็กหญิง วิชญาภา     บุญประจักษ์
0
0
0
26
07569
เด็กชาย พิมพ์นิภา     รักดี
0
0
0
27
7504
เด็กหญิง สุพิชญา     สุวรรณประเสริฐ
0
0
0
28
7505
เด็กหญิง สุวนันท์     บุตตะเกิง
0
0
0
29
07570
เด็กชาย ภิญญามาศ     ศรีสมุทร
0
0
0
30
7572
เด็กหญิง ศศิวิมล     สงกระสิน
0
0
0
31
7506
เด็กหญิง อรวีณ์     รักงาม
0
0
0
32
7575
เด็กหญิง สุพัตรา     ดาวลอย
0
0
0
33
7508
เด็กหญิง อาทิตยา     ธนูศร
0
0
0
34
7598
เด็กหญิง นันทวรรณ     ป้องโสภา
0
0
0
35
7603
เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์     ศรีสมุทร
0
0
0
36
7636
เด็กหญิง สุชาดา     เมาเกตุ
0
0
0
37
7705
เด็กหญิง พิมพ์ภูษา     ดอนตุ้มไพร
0
0
0