นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
เลือกวันที่  
   
ประจำวันที่
 17-09-2019
ลำดับ
ชื่อกิจกรรม
ครูผู้สอน
จำนวนเข้า
จำนวนไม่เข้า
1
ลูกเสือ ม.1
0
0
2
ลูกเสือ ม.2
0
0
3
ลูกเสือ ม.3
0
0
4
เนตรนารี ม.1
0
0
5
เนตรนารี ม.2
0
0
6
เนตรนารี ม.3
0
0
7
ยุวกาชาด ม.1
0
0
8
ยุวกาชาด ม.3
0
0
9
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4/1
0
0
10
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4/2
0
0
11
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4/3
0
0
12
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.5/1
0
0
13
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.5/2
0
0
14
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.5/3
0
0
15
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.6/1
0
0
16
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.6/2
0
0
17
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.6/3
0
0
18
นักศึกษาวิชาทหาร
0
0
19
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4/4
0
0
20
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.5/4
0
0