นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
หัวข้อดาวน์โหลด
ผู้อ่าน
ลงวันที่
8 ปกงานระบบ-ปี-60
110
29 พ.ค. 2560
7 รายชื่อบุคลากรโรงเรียนระหานวิทยา60
103
29 พ.ค. 2560
6 ชื่อครู-พค-60
101
29 พ.ค. 2560
5 กราฟประเมินEQ-2557-รายห้อง-ครูที่ปรึกษา60
119
29 พ.ค. 2560
4 SDQ_6.2-60
359
29 พ.ค. 2560
3 เอกสารที่ครูที่ปรึกษาต้องส่ง60
130
29 พ.ค. 2560
2 แบบสรุปและรายงานผลการคัดกรองนักเรียน 60
111
29 พ.ค. 2560
1 บันทึกข้อความรายงานและเบิกจ่ายเงินระบบ60
103
29 พ.ค. 2560
รายชื่อนักเรียน พ.ค. 2560
108
29 พ.ค. 2560