นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
 
       
6523
นางสาวอัญชลี
สิงห์โต
วันที่ รายละเอียด
 
17 พ.ค. 2561 ขาด
30 พ.ค. 2561 ขาด
31 พ.ค. 2561 ขาด
7 มิ.ย. 2561 ลา
15 มิ.ย. 2561 ขาด
26 มิ.ย. 2561 ขาด
4 ก.ค. 2561 ขาด
18 ก.ค. 2561 ขาด
23 ก.ค. 2561 ขาด
25 ก.ค. 2561 ขาด
31 ก.ค. 2561 ขาด
2 ส.ค. 2561 ขาด
3 ส.ค. 2561 ขาด
15 ส.ค. 2561 ขาด
24 ส.ค. 2561 ขาด
29 ส.ค. 2561 ขาด
6 ก.ย. 2561 ขาด
14 ก.ย. 2561 ขาด