นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
 
       
6448
นางสาวปิยนันท์
สะพานแก้ว
วันที่ รายละเอียด
 
15 พ.ค. 2561 ขาด
21 พ.ค. 2561 ขาด
25 มิ.ย. 2561 ขาด
26 มิ.ย. 2561 ขาด
25 ก.ค. 2561 ขาด
31 ก.ค. 2561 ขาด
8 ส.ค. 2561 ลา
14 ส.ค. 2561 ลา
29 ส.ค. 2561 ขาด
3 ก.ย. 2561 ขาด
14 ก.ย. 2561 ขาด