นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
การมาเรียนประจำวัน
ประจำวันที่: 2018-09-19
  ดูสถิติการมาย้อนหลัง
 
 ระดับชั้น
ทั้งหมด
มาเรียน
สาย
ขาดเรียน
ลา
สถานะ
35 35 0 0 0
35 35 0 0 0
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
34 0 0 0 0 รอการบันทึก
32 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.1
172 70 0 0 0  
37 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 36 0 0 0
39 0 0 0 0 รอการบันทึก
35 34 0 1 0
รวม ม.2
147 70 0 1 0  
34 34 0 0 0
36 35 0 1 0
36 36 0 0 0
33 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.3
139 105 0 1 0  
รวมระดับชั้น ม.ต้น
458 245 0 2 0  
29 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
38 36 0 2 0
34 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.4
137 36 0 2 0  
37 37 0 0 0
39 39 0 0 0
31 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.5
107 76 0 0 0  
40 0 0 0 0 รอการบันทึก
33 0 0 0 0 รอการบันทึก
25 25 0 0 0
รวม ม.6
98 25 0 0 0  
รวมระดับชั้น ม.ปลาย
342 137 0 2 0  
รวมทั้งโรงเรียน
800 382 0 4 0