นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
การมาเรียนประจำวัน
ประจำวันที่: 2018-07-18
  ดูสถิติการมาย้อนหลัง
 
 ระดับชั้น
ทั้งหมด
มาเรียน
สาย
ขาดเรียน
ลา
สถานะ
35 34 0 0 1
35 31 0 4 0
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
34 0 0 0 0 รอการบันทึก
33 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.1
173 65 0 4 1  
37 37 0 0 0
36 35 0 1 0
39 38 0 1 0
35 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.2
147 110 0 2 0  
34 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 36 0 0 0
33 0 0 0 0 รอการบันทึก
33 29 0 0 4
รวม ม.3
136 65 0 0 4  
รวมระดับชั้น ม.ต้น
456 240 0 6 5  
29 0 0 0 0 รอการบันทึก
38 32 0 1 5
38 32 0 5 1
34 32 0 1 1
รวม ม.4
139 96 0 7 7  
37 36 0 0 1
39 39 0 0 0
32 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.5
108 75 0 0 1  
40 0 0 0 0 รอการบันทึก
33 30 0 1 2
25 21 0 1 3
รวม ม.6
98 51 0 2 5  
รวมระดับชั้น ม.ปลาย
345 222 0 8 12  
รวมทั้งโรงเรียน
801 462 0 14 17