นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
การมาเรียนประจำวัน
ประจำวันที่: 2018-04-24
  ดูสถิติการมาย้อนหลัง
 
 ระดับชั้น
ทั้งหมด
มาเรียน
สาย
ขาดเรียน
ลา
สถานะ
37 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
39 0 0 0 0 รอการบันทึก
35 0 0 0 0 รอการบันทึก
33 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.1
180 0 0 0 0  
34 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
33 0 0 0 0 รอการบันทึก
32 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.2
135 0 0 0 0  
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
31 0 0 0 0 รอการบันทึก
28 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.3
131 0 0 0 0  
รวมระดับชั้น ม.ต้น
446 0 0 0 0  
37 0 0 0 0 รอการบันทึก
39 0 0 0 0 รอการบันทึก
31 0 0 0 0 รอการบันทึก
25 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.4
132 0 0 0 0  
40 0 0 0 0 รอการบันทึก
32 0 0 0 0 รอการบันทึก
27 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.5
99 0 0 0 0  
32 0 0 0 0 รอการบันทึก
33 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.6
101 0 0 0 0  
รวมระดับชั้น ม.ปลาย
332 0 0 0 0  
รวมทั้งโรงเรียน
778 0 0 0 0