นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
การมาเรียนประจำวัน
ประจำวันที่: 2019-09-17
  ดูสถิติการมาย้อนหลัง
 
 ระดับชั้น
ทั้งหมด
มาเรียน
สาย
ขาดเรียน
ลา
สถานะ
37 0 0 0 0 รอการบันทึก
33 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
31 0 0 0 0 รอการบันทึก
35 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.1
172 0 0 0 0  
38 0 0 0 0 รอการบันทึก
37 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
35 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.2
146 0 0 0 0  
33 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
37 0 0 0 0 รอการบันทึก
32 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.3
138 0 0 0 0  
รวมระดับชั้น ม.ต้น
456 0 0 0 0  
29 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
31 0 0 0 0 รอการบันทึก
34 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.4
130 0 0 0 0  
37 0 0 0 0 รอการบันทึก
38 0 0 0 0 รอการบันทึก
31 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.5
106 0 0 0 0  
41 0 0 0 0 รอการบันทึก
32 0 0 0 0 รอการบันทึก
25 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.6
98 0 0 0 0  
รวมระดับชั้น ม.ปลาย
334 0 0 0 0  
รวมทั้งโรงเรียน
790 0 0 0 0