นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
การมาเรียนประจำวัน
ประจำวันที่: 2017-10-23
  ดูสถิติการมาย้อนหลัง
 
 ระดับชั้น
ทั้งหมด
มาเรียน
สาย
ขาดเรียน
ลา
สถานะ
38 0 0 0 0 รอการบันทึก
37 0 0 0 0 รอการบันทึก
35 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
35 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.1
181 0 0 0 0  
34 0 0 0 0 รอการบันทึก
35 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
32 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.2
137 0 0 0 0  
37 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
34 0 0 0 0 รอการบันทึก
28 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.3
135 0 0 0 0  
รวมระดับชั้น ม.ต้น
453 0 0 0 0  
38 0 0 0 0 รอการบันทึก
39 0 0 0 0 รอการบันทึก
33 0 0 0 0 รอการบันทึก
30 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.4
140 0 0 0 0  
41 0 0 0 0 รอการบันทึก
33 0 0 0 0 รอการบันทึก
31 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.5
105 0 0 0 0  
34 0 0 0 0 รอการบันทึก
33 0 0 0 0 รอการบันทึก
37 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.6
104 0 0 0 0  
รวมระดับชั้น ม.ปลาย
349 0 0 0 0  
รวมทั้งโรงเรียน
802 0 0 0 0