ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลกลุ่มสาระทั้งหมด

ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร ชาย หญิง
ผู้บริหารโรงเรียน 2 1 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4 1 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 7 2 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 7 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม 5 2 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2 1 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1 0 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 6 2 4
นักการภารโรง 5 3 2
สนับสนุนการศึกษา 1 0 1
ลำดับที่ กลุ่มสาระ จำนวนบุคลากร
1 ผู้บริหารโรงเรียน 2
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 7
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม 5
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 6
10 นักการภารโรง 5
11 สนับสนุนการศึกษา 1
รวม46