ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลกลุ่มสาระทั้งหมด

ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร ชาย หญิง
ผู้บริหารโรงเรียน 0 0 0
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0 0 0
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0 0 0
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม 0 0 0
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0 0 0
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0 0 0
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
นักการภารโรง 0 0 0
สนับสนุนการศึกษา 0 0 0
ลำดับที่ กลุ่มสาระ จำนวนบุคลากร
1 ผู้บริหารโรงเรียน 0
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 0
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม 0
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 0
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 0
10 นักการภารโรง 0
11 สนับสนุนการศึกษา 0
รวม0