ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลกลุ่มสาระทั้งหมด

ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร ชาย หญิง
ผู้บริหารโรงเรียน 2 1 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8 1 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 7 2 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 7 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8 1 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3 2 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3 2 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 4 3 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 7 2 5
นักการภารโรง 6 4 2
สนับสนุนการศึกษา 2 0 2
ลำดับที่ กลุ่มสาระ จำนวนบุคลากร
1 ผู้บริหารโรงเรียน 2
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 7
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 4
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 7
10 นักการภารโรง 6
11 สนับสนุนการศึกษา 2
รวม60