นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
หน้าแรก  
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้ริหารโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม ครูณัฐหทัย ศรีทวงศ์วรากร
 
 
 

                แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 รหัสวิชา ค23202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาการออกแบบ การเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความก้าวหน้าในการคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์หลายรูปแบบ โดยผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทาให้เกิดทักษะการเรียนรู้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
               ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม เล่มที่ 1 การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนามนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนใน การเรียนรู้ สามารถนาผู้เรียนไปสู่จุดหมายตามศักยภาพ เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้และเป็นแนวทางสาหรับ ผู้ที่มีความสนใจต่อไป
ขอขอบพระคุณผู้อานวยการโรงเรียน คณะครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกท่านและขอบใจนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ที่ให้กาลังใจตลอดมา ทาให้ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เล่มนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้
                                                                                                                                             

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ผลงานตัวอย่าง
                                                                                                                                              ณัฐหทัย ศรีทวงศ์วรากร

 
 
 
  โพสโดย:   งานประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่:   2016-09-10 21:12:51
 
     
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ข้อความ
ตอบเป็นตัวหนังสือ
คำถาม =
 
     
 
    เผยแพร่ผลงาน การประเมินโครงการจัดการเรีย...
เผยแพร่ผลงาน การประเมินโครงการจัดการเรียนรสู้ะเต็มศึกษา ของโรงเรียนระหานวิทยา...
    รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ...
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plu...
    รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ...
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe Dreamwe...
    STEM ศึกษา ม. 5/1...
STEM ศึกษา ม. 5/1...
    สเต็มศึกษา ม. 1 โรงเรียนระหานวิทยา...
สเต็มศึกษา ม. 1 โรงเรียนระหานวิทยา...
    กระบวนการเรียนรู้รูปแบบสเต็มการแข่งขันรถ...
ระดับชั้น ม. 4...
    เผยแพร่ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร...
ตัวอย่างเอกสารดาวน์โหลดรายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม...
    เผยแพร่ผลงาน เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม ครู...
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ราย...