นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
หน้าแรก  
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้ริหารโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี
 
 
 

เมื่อวันที่ 11-13 ม.ค. 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้น ม.3 ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากอุทยานแห่งชาติคลองสวนหมาก เอื้อเฟื้อสถานที่จัดกิจกรรม มีนางสาวสุภาพ พัฒชัยวงศ์ รองผุ้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยาเป็นผู้อำนวยการค่าย และคณะครูโรงเรียนระหานวิทยาร่วมกันอยู่ค่ายพักแรม ทั้งนี้โรงเรียนระหานวิทยาได้จัดให้มีกิจกรรม ยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้น ม.3 ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์จากการอยู่ค่ายพักแรม คือ นักเรียนได้รู้จักช่วยเหลือตัวเองในการปฎิบัติกิจวัตรประจำวัน
มีความมานะอดทนต่อความลำบาก  สร้างความสามัคคคีในหมู่คณะ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการของลูกเสือ ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาจิตใจ มีความรับผิดชอบต่อการทำงานร่วมกัน รู้จักบังคับจิตใจตนเองปฎิบัติตนตามกฎระเบียบของหมู่คณะ เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โพสโดย:   งานประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่:   2018-01-15 11:22:46
 
     
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ข้อความ
ตอบเป็นตัวหนังสือ
คำถาม =
 
     
 
    ประชุมเชิงวิชาการโรงเรียนต้นแบบด้านการจั...
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 โรงเรียนระหานวิทยาได้จัดให้มี การประชุมเชิงวิชาการโรงเร...
    บายศรีสู่ขวัญ นายสุนทร รัตนากร นายกองค์ก...
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา นำ...
    การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการ...
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร จัดให้มีการประชุมระด...
    เปิดโลกวิชาการโรงเรียนระหานวิทยา 2562...
เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2562 โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีกิจกรรมเปิดโลกวิชาการประจำปี ...
    จุดเทียนชัยวันครูปีการศึกษา 2562...
เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2562 สมาคมครู อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร จัดให้มีการจุดเทียนน้...
    วันครู อ.บึงสามัคคี ประจำปี 2562...
เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2562 สมาคมครู อ.บึงสามัคคี จัดให้มีพิธีระลึกถึงพระคุณของครู ...
    รับทุนการศึกษาจากชมรมธนาคารจังหวัดกำแพงเ...
เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2562 นางสาวปรีชญา สุขมี ครูโรงเรียนระหานวิทยา เป็นตัวแทนนำนั...
    ครูสมฤดี เข้ารับโล่ประกาศเกีรติคุณ คุณคร...
เมื่อวันที่ 5-7 มกราคม 2562นางสาวสมฤดี ศรีระวัตร เข้ารับโล่ประกาศเกีรติคุณ คุณคร...
    อ.บึงสามัคคีมอบเรือเพื่อใช้กำจัดวัชพืช?ภ...
เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2562 อ.บึงสามัคคี มอบเรือท้องแบนให้กับโรงเรียนระหานวิทยาเพื่...
    ประชุมเตรียมความพร้อมวันครู 2562...
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2562 สมาคมครู อ.บึงสามัคคี จัดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพ...
    โครงการ แยกก่อนทิ้ง...
เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561 โรงเรียนระหานวิทยานำโดยนายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโ...
    ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2561...
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2561 โรงเรียนระหานวิทยาโดยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนได้จัด...
    กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่...
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีกิจกรร...
    การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ...
เมื่อวันที่21-23 ธันวาคม 2561 โรงเรียนระหานวิทยาส่งนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระด...
    มอบเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่...
เมื่อวันที 18 ธ.ค. 2561 นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา มอบเก...
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันคี...
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 นักเรียนของโรงเรียนระหานวิทยาได้เข้าร่วมการแข่งขันกี...