นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
หน้าแรก  
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้ริหารโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมAdobe Dreamweaver CS6 รายวิชาการสร้างเว็บเพจ (ง32201)
 
 
 

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 รายวิชาการสร้างเว็บเพจ (ง32201) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 รายวิชาการสร้างเว็บเพจ (ง32201) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 รายวิชาการสร้างเว็บเพจ (ง32201) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบ การเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 รายวิชาการสร้างเว็บเพจ (ง32201) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนระหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จำนวน 34 คน จากการสุ่มอย่างง่าย

เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 รายวิชาการสร้างเว็บเพจ (ง32201) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 2) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 รายวิชาการสร้างเว็บเพจ (ง32201) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง .38 - .69 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .23 - .58 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .74 แบบทดสอบหลังเรียน

จำนวน 30 ข้อ ข้อสอบมีความยากง่ายระหว่าง 0.42 - 0.65 มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.31 -0.58 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 รายวิชาการสร้างเว็บเพจ (ง32201) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .74

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X-bar ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาประสิทธิภาพ (E1/E2) และการทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน

ผลการศึกษาพบว่า

1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 รายวิชาการสร้างเว็บเพจ (ง32201) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการทดลองใช้จริง พบว่า เล่มที่ 1 มีประสิทธิภาพ 82.55/82.94 เล่มที่ 2 มีประสิทธิภาพ 82.35/83.09 เล่มที่ 3 มีประสิทธิภาพ 82.94/83.53 เล่มที่ 4 มีประสิทธิภาพ 82.16/82.50 เล่มที่ 5 มีประสิทธิภาพ 83.60/81.03 เล่มที่ 6 มีประสิทธิภาพ 82.06/82.94 รวมเฉลี่ยมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.51/82.89 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 รายวิชาการสร้างเว็บเพจ (ง32201) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 รายวิชาการสร้างเว็บเพจ (ง32201) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( X-bar= 4.58, S.D. = 0.56)

 
  โพสโดย:   งานประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่:   2018-06-22 14:01:43
 
     
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ข้อความ
ตอบเป็นตัวหนังสือ
คำถาม =
 
     
 
    เผยแพร่ผลงาน การประเมินโครงการจัดการเรีย...
เผยแพร่ผลงาน การประเมินโครงการจัดการเรียนรสู้ะเต็มศึกษา ของโรงเรียนระหานวิทยา...
    รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ...
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plu...
    รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ...
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe Dreamwe...
    STEM ศึกษา ม. 5/1...
STEM ศึกษา ม. 5/1...
    สเต็มศึกษา ม. 1 โรงเรียนระหานวิทยา...
สเต็มศึกษา ม. 1 โรงเรียนระหานวิทยา...
    กระบวนการเรียนรู้รูปแบบสเต็มการแข่งขันรถ...
ระดับชั้น ม. 4...
    เผยแพร่ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร...
ตัวอย่างเอกสารดาวน์โหลดรายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม...
    เผยแพร่ผลงาน เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม ครู...
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ราย...