นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
หน้าแรก  
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้ริหารโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus
 
 
 

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค  

KWL-Plus รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ32201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ32201 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ

การอ่านภาษา อังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ32201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค

KWL-Plus รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ32201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนระหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จำนวน 34 คน จากการสุ่มอย่างง่าย

            เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ32201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ 75/75  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและ

หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ32201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวนฉบับละ 30 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1

รหัสวิชา อ32201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .74

            สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาประสิทธิภาพ (E1/E2) และการทดสอบค่าที (t-test)                แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน

             ผลการศึกษาพบว่า

            1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ32201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพโดยภาพรวมเท่ากับ 78.32/78.53 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75

ที่กำหนดไว้

            2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ32201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0

            3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 รหัสวิชา อ32201

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ

ต่อเอกสารประกอบการเรียนอยู่ในระดับมาก  (=  4.08, S.D. = 0.72)

 
  โพสโดย:   งานประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่:   2018-06-28 14:25:28
 
     
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ข้อความ
ตอบเป็นตัวหนังสือ
คำถาม =
 
     
 
    เผยแพร่ผลงาน การประเมินโครงการจัดการเรีย...
เผยแพร่ผลงาน การประเมินโครงการจัดการเรียนรสู้ะเต็มศึกษา ของโรงเรียนระหานวิทยา...
    รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ...
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plu...
    รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ...
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe Dreamwe...
    STEM ศึกษา ม. 5/1...
STEM ศึกษา ม. 5/1...
    สเต็มศึกษา ม. 1 โรงเรียนระหานวิทยา...
สเต็มศึกษา ม. 1 โรงเรียนระหานวิทยา...
    กระบวนการเรียนรู้รูปแบบสเต็มการแข่งขันรถ...
ระดับชั้น ม. 4...
    เผยแพร่ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร...
ตัวอย่างเอกสารดาวน์โหลดรายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม...
    เผยแพร่ผลงาน เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม ครู...
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ราย...