กิจกรรมฐานการเรียนรู้อิฐพลาสติก RWS Eco Bricks : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

                จากอดีตจนถึงปัจจุบันเราใช้พลาสติกกันเป็นจำนวนมากขึ้น  ขณะเดียวกันปัญหาขยะพลาสติกก็ค่อยๆ ส่งผลต่อมนุษย์เราเช่นกัน การช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก จากขยะสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม นั่นคือการทำ Ecobricks

                Ecobricks คือ การ Re-use ขวดพลาสติกโดยการนำขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอัดใส่ขวดพลาสติกแล้วนำมาใช้แทนอิฐในงานก่อสร้าง หรือการทำอิฐตัวหนอนที่มีส่วนผสมของพลาสติกเข้าไปด้วย ซึ่งสามารถนำมาสร้างเป็นได้ทั้งเฟอร์นิเจอร์ หรือแม้กระทั่งการก่อสร้างอาคาร การนำไปจัดสวนหย่อม โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมในโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนผลผลิตที่เหลือนำไปจัดจำหน่าย ดังนั้นจึงได้จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับความรู้และฝึกทักษะในการทำงานด้านอาชีพเบื้องต้นและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเองและพัฒนาอาชีพต่อไป

รายละเอียดการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ ได้มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของโรงเรียน ของชุมชนในเขตบริการ ของโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ วิถีชีวิต ในส่วนของโรงเรียนได้ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน การใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน โรงเรียนได้มีการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ ฯ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน การบูรณาการเข้ากับกิจกรรม การเรียนการสอนตามหลักสูตร

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลและจัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นดำเนินการตามแผน โดยกิจกรรมได้ดำเนินการตามขั้นตอนใน กิจกรรมฐานการเรียนรู้นวัตกรรมอิฐพลาสติก RWS  Eco Bricks ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

วิธีการทำอิฐตัวหนอน

                   ขั้นตอนการเตรียมส่วนผสม

                             ส่วนตัวอิฐ
                             1. ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน
                             2. หินฝุ่น 1 ส่วน
                             3. ทราย 3 ส่วน

                             4. พลาสติก ¼ ส่วน
                   ผสมให้เข้ากัน แล้วค่อย ๆ ใส่น้ำใช้มือลองกำดู ถ้าส่วนผสมจับกันเป็นก้อนก็ใช้ได้ ระหว่างปฏิบัติงานถ้าส่วนผสมแห้ง สามารถพรมน้ำและคลุกเคล้าใหม่อัตราส่วนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                   ขั้นตอนการผลิต
                             1. ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เช็ด น้ำมันที่แบบพิมพ์ให้ สะอาด
                             2. ใส่ส่วนผสมตัวอิฐลงไปแล้วใช้สากไม้สี่เหลี่ยมอัดให้แน่น โดยเฉพาะขอบด้านข้าง
                             3. ส่วนผสมของอิฐจะพูนเลยพิมพ์ขึ้นมา ใช้เกียงโบกปาดให้เสมอและใช้เกียงขัดมันปาดอีกครั้งให้เรียบ
                             4. ใช้กระเบื้องแผ่นเรียบที่แช่น้ำไว้ แล้วนำด้านที่เรียบปิดบนบล็อกพร้อมทั้งคว่ำลงบนพื้น เพื่อป้องกันการแตกของอิฐ ขณะถอดออกจากบล็อก
                             5. การถอดอิฐออกจากบล็อก
                                      - แบบพิมพ์เปิดด้านข้าง ใช้มือซ้ายกดบล็อกไว้ไม่ให้ เคลื่อนที่ มือขวาง้างเปิดออกทั้งสองด้าน ยกพิมพ์ด้านบนออก และเลื่อนพิมพ์ด้านข้างออกทั้ง 2 ด้าน
                             6. นำอิฐที่อยู่บนกระเบื้องรองไปวางอย่างเบาๆ ในที่ที่เตรียมไว้

วิธีการทำ อิฐจากขวดพลาสติก  Eco Bricks

                1. ทำความสะอาดขวดพลาสติกที่จะใช้ (ขนาด 500 มิลลิลิตร – 2ลิตร) แล้วตากให้แห้ง

                2. รวมรวบขยะที่จะนำมาบรรจุใส่ขวด ต้องเป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น กระดาษ ถุงขนม เปลือกลูกอม พลาสติก ฟิล์ม ถุง หลอด ของที่รีไซเคิลไม่ได้ เป็นต้น และทำความสะอาดขยะเหล่านั้นให้สะอาดและแห้งก่อนบรรจุลงขวดพลาสติก

                3. บรรจุขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติใส่ขวด ถ้าเป็นขยะชื้นใหญ่ให้ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อน ใช้ไม้อัดขยะเป็นชั้นๆ จนเต็มขวด ไม่สามารถบีบหรือบิดขวดได้อีก ขวดที่อัดขยะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเรียกว่า Eco Bricks

                4. นำ Eco Bricks มาใช้แทนก้อนอิฐได้เลย เรียงขวดในแนวนอนแล้วเชื่อมขวดด้วยปูน หรือ ดิน หรือนำขวดมาเรียงแล้วยึดเป็นโครงด้วยตาข่ายหรือไม้ไผ่แล้วฉาบด้วยปูนอีกทีหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล และรายงานผล

ผลการดำเนินงาน

                   1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำอิฐพลาสติก RWS Eco Bricks และสามารถปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

                   2. นักเรียนเกิดจิตสำนึกในการดูแลลดและคัดแยกขยะแล้วนำมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ที่ได้รับ

      1. โรงเรียนได้อิฐที่ได้จากการใช้ขวดน้ำพลาสติกและถุงพลาสติกเป็นส่วนผสมในการจัดตกแต่งสถานที่ต่างๆ และสามารถจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้

      2. โรงเรียนได้อิฐจากขวดน้ำพลาสติก Eco Bricks มาทำกระถางปลูกต้นไม้ และผนังอาคาร

       3. ช่วยโรงเรียนลดปริมาณของขยะประเภท พลาสติกต่างๆ ได้

                    4. โรงเรียนมีฐานการเรียนรู้เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน และผู้ที่สนใจในเรื่อง การทำอิฐพลาสติก RWS  Eco Bricks

กิจกรรมฐานการเรียนรู้อิฐพลาสติก RWS Eco Bricks : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School