ทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA

โรงเรียนระหานวิทยา จัดให้มีการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน มีการระบุชัดเจนว่า ครูแต่วิทยฐานะต้องพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะตามที่กำหนดไว้

ทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA