ปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6

7 มีนาคม 2566 โรงเรียนระหานวิทยาจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผอ. ดร.ไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ เป็นประธาน โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีการมอบประกาศณียบัตร มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนระหานวิทยา สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย มีการบรรยายธรรมจากพระมหาอภิชาติ กิตฺติวรญฺญู เจ้าอาวาสวัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม การกล่าวความรู้สึกจากผู้อำนวยการ ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียน พิธีผูกข้อมือรับขวัญ รวมทั้งการแสดงความยินดีจากนักเรียนและผู้ปกครอง

ปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6