คณะศึกษาดูงานโรงเรียนพยุหะพิทยาคม

17 มีนาคม 2566 คณะศึกษาดูงานโรงเรียนพยุหะพิทยาคมนำโดยรองผู้อำนวยการอธิวัฒน์ กิตติเจริญสินชัยและคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียนเข้าศึกษาดูงานระบบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา โดยมี ดร.ไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา คณะผู้บริหาร และคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียนเข้าต้อนรับ ทำการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกฏ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนระหานวิทยา

คณะศึกษาดูงานโรงเรียนพยุหะพิทยาคม