กิจกรรมในโครงการแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ในโรงเรียน

5 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลระหานและโรงพยาบาลบึงสามัคคีรวมกับครูผู้รับผิดชอบงานโภชนาการ จัดกิจกรรมในโครงการแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ในโรงเรียน โดยจัดอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการออกกำลังกายให้แก่ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนระหานวิทยา

กิจกรรมในโครงการแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ในโรงเรียน