อบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับองค์กรเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

โรงเรียนระหานวิทยาร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม จัดอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับองค์กรเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนระหานวิทยา มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน

อบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับองค์กรเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน