ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

1 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนระหานวิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.ไพโรจน์ วรินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้ง 5 กลุ่มงานเข้าพบปะกับผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติตนของนักเรียนทั้งในการเรียนและการปฏิบัติตามกฏของโรงเรียน หลังจากเสร็จสิ้นการชี้แจงจากผู้บริหาร 5 ฝ่ายแล้วผู้ปกครองได้แยกพบคุณครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน และประธานสมาคมผู้ปกครองของแต่ละชั้นเรียนได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองสำหรับติดต่อสื่อสารและร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนต่อไปในภายภาคหน้า

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

https://www.rws.ac.th/picupload/update/1695600346_rdvm1abk.jpg