แนะแนวการศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์

โรงเรียนระหานวิทยาร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับชั้น ม. 6 ของโรงเรียนระหานวิทยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนระหานวิทยา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนะแนวการศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์