การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วย

5 กรกฎาคม 2566 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วย ของนางสาวไพลิน อร่ามรุณ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 3 โดยในการประเมินครั้งนี้คณะกรรมการประกอบด้วย นายประสาท คุณนาเมือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ดร.ไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการโณงเรียนระหานวิทยา รองฯดอกอ้อ วิลันดร และคณะผู้บริหาร ซึ่งการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วย