กิจกรรมการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เมื่อวันที่ 25 – 27 มกราคม ที่ผ่านมา โรงเรียนระหานวิทยาได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนระหานวิทยา เพื่อทดสอบวิชาพิเศษ เป็นการฝึกให้ลูกเสือเนตรนารีอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตลอดจนนำประสบการณ์จากการอยู่ค่ายพักแรมไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ โดยมี ดร.ไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา เป็นประธาน

กิจกรรมการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3