ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่มีผลการเรียน 0, ร, มส

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 โรงเรียนระหานวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่มีผลการเรียน 0, ร, มส ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีนายโสภณ ดวงปัญญาสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยาเป็นประธาน และกลุ่มบริหารวิชาการเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน และวิธีการแก้ไข เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธญมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ได้แก้ไขผลการเรียนอย่างถูกวิธีและสำเร็จการศึกษาตามวันและเวลาที่โรงเรียนได้กำหนดไว้

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่มีผลการเรียน 0, ร, มส