กำหนดการสอบกลางภาค 8-10 กรกฏาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

โครงการ การบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ/ผลผลิตผู้จับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนระหานวิทยา อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 120,000 บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง