กำหนดการสอบกลางภาค 8-10 กรกฏาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

โครงการ สนับสนุนการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รายการ สื่อวัสดุที่เน้นด้านการพัฒนาทักษะการคิดวะเคราะห์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์O-NET โรงเรียนระหานวิทยา อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 357,425 บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง