กำหนดการสอบกลางภาค 8-10 กรกฏาคม 2562

กำหนดค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำหนดค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำหนดค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน