กำหนดการสอบกลางภาค 8-10 กรกฏาคม 2562

HOMES MODEL

HOMES MODEL ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย (H) มาจาก Human resource หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ (O) มาจาก Organize หมายถึง การพัฒนาองค์กร (M) มาจาก Management หมายถึง การบริหารจัดการ (E) มาจาก Evaluation หมายถึง การวัดผลประเมินผล และ (S) มาจาก Students หมายถึง นักเรียน ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการบริหารจัดการ โมเดลดังกล่าวดำเนินการโดยใช้วงจรคุณภาพของ เดมมิ่ง (Deming Model ; PDCA) และการใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management ; SBM)