กำหนดการสอบกลางภาค 8-10 กรกฏาคม 2562

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย

กระบวนการพัฒนานักเรียน และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย ยังส่งผลให้โรงเรียน ระหานวิทยาสร้างนวัตกรรมในการจัดการขยะแบบ ?รู้...ลด...ทดแทน...ผลิต? ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ รู้ หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การจัดการขยะ โดยมีแนวคิด/ หลักการสำคัญ 2 ประเด็น ได้แก่ 1) หลักการ 3Rs คือ Reduce Reuse Recycle 2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ ผ่านการจัดกิจกรรม จำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ Zero Waste School กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุน และการอบรมให้ความรู้ตามหลัก 3Rs กิจกรรมที่ 5 รณรงค์คัดแยกขยะในโรงเรียนและชุมชนกิจกรรมที่ 8 ตลาดนัด ร.ว. กิจกรรมที่ 11 แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด กิจกรรมที่ 12 การจัดการขยะอันตราย ลด หมายถึง การลดปริมาณขยะ การลดพฤติกรรมไม่ดีในการจัดการขยะ และการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการทำกิจกรรม จำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 3 สายลับจับขยะมูลฝอย กิจกรรมที่ 4 ลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม และใช้ภาชนะทดแทน กิจกรรมที่ 6 Big Cleaning Day และเขตพื้นที่ทำความสะอาด กิจกรรมที่ 9 ห้องเรียนน่ารู้ น่าอยู่ น่าเรียน กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมการเรียนรู้ปลูกพืชเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมที่ 13 ธนาคารขยะ ทดแทน หมายถึง การใช้วัสดุธรรมชาติทดแทนการใช้พลาสติกและโฟม การนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมที่ 4 ลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม และใช้ภาชนะทดแทน กิจกรรมที่ 7 สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนจากวัสดุเหลือใช้ ผลิต หมายถึง การผลิตบุคลากรที่มีความรู้และสามารถจัดการขยะได้ถูกวิธี รวมทั้งสามารถนำขยะมาผลิตเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดประโยชน์ ผ่านฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การทำปุ๋ยหมัก/ น้ำหมักชีวภาพ ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การเลี้ยงไส้เดือนดิน ฐานการเรียนรู้ที่ 3 หัวโขนกระดาษ ฐานการเรียนรู้ที่ 4 กระดาษสา ฐานการเรียนรู้ที่ 5 กระถางออร์แกนิค OPP และฐานการเรียนรู้ที่ 6 ฐานการเรียนรู้การเพาะกล้าไม้ยืนต้น (เพิ่มออกซิเจนให้สิ่งแวดล้อม)

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย