กำหนดการสอบกลางภาค 8-10 กรกฏาคม 2562

CARE-U MODEL

CARE-U MODEL : นวัตกรรมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ประกอบด้วย Coaching ? ชี้แจง ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครูผู้สอน และโรงเรียน ดำเนินการด้วยรูปแบบการให้คำแนะนำ (Coaching) โดยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูผู้นิเทศและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ Action- ปฏิบัติ ปฏิบัติตามแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครูผู้สอน และโรงเรียน Reassurance-แจ้งผล แจ้งผลการดำเนินงานตามแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครูผู้สอน และโรงเรียน ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณครูที่ปรึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ Evaluation- การประเมินผล ประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครูผู้สอน และโรงเรียน Utility- นำไปพัฒนา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันสรุปผลลัพธ์จากการดำเนินงานตามแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครูผู้สอน และโรงเรียน จัดทำข้อมูลแนวทางที่บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นสารสนเทศตลอดจนพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ส่วนผลลัพธ์ที่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จะนำไปดำเนินการปรับปรุงพัฒนาต่อไป