กำหนดการสอบกลางภาค 8-10 กรกฏาคม 2562

กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Process)

กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Process) ตามแนวทาง C-O-T Model ประกอบด้วย C : Cooperation การดำเนินงานผ่านการบริหารงานของ ๕ ภารกิจหลัก ได้แก่ ๑) กลุ่มบริหารวิชาการ เน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ๒) กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หน่วยสนับสนุนที่สำคัญของโรงเรียน มีหน้าที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน ๓) กลุ่มบริหารงบประมาณ ส่งเสริมสนับสนุนครู จัดสรรหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา ๔) กลุ่มบริหารทั่วไป เน้นสร้างความปลอดภัยให้เกิดกับนักเรียน ๕) กลุ่มบริหารงานบุคคล ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้มีความรู้ ความสามารถในปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ, O : Organize ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม ๕ กระบวนการ ตั้งแต่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น การส่งเสริมพัฒนานักเรียนโดยผ่านกิจกรรมย่อย และการส่งต่อนักเรียน, T : Teamwork การสร้างทีมเครือข่ายในการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิตที่ดี ได้แก่ ชุมชน วัด ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน

กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Process)