เรียนเด่น วินัยดี สามัคคี มีคุณธรรม.

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)

ไม่มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี