ครู
ข้อมูลครูทั้งหมด

ข้อมูลครูให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นหลัก

รายชื่อครู
นงนุช พราหมนุช
นางนงนุช พราหมนุช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิลาวัณย์ จันทร์ไข่
นางสาววิลาวัณย์ จันทร์ไข่
ครูชำนาญการพิเศษ
จรูญ สารสิงห์
นายจรูญ สารสิงห์
ครูชำนาญการ
ปรีชญา สุขมี
นางสาวปรีชญา สุขมี
ครูชำนาญการ
อรวรรณ อุดมสุข
นางสาวอรวรรณ อุดมสุข
ครู
เบญจพร มูลเจริญพร
นางสาวเบญจพร มูลเจริญพร
ครู
นันทิกา ขำเส็ง
นางสาวนันทิกา ขำเส็ง
ครู
ชนนี มันตระสูตร
นางสาวชนนี มันตระสูตร
ครู
ปราณี แป้นแก้ว
นางสาวปราณี แป้นแก้ว
ครูอัตราจ้าง