ครู
ข้อมูลครูทั้งหมด

ข้อมูลครูให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นหลัก

รายชื่อครู
นพพร แจ่มหม้อ
นายนพพร แจ่มหม้อ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ณัฐหทัย ศรีทวงศ์วรากร
นางสาวณัฐหทัย ศรีทวงศ์วรากร
ครูชำนาญการพิเศษ
คมศิลป์ ขันลุย
นายคมศิลป์ ขันลุย
ครูชำนาญการพิเศษ
ธาวินี ดอนตุ้มไพร
นางสาวธาวินี ดอนตุ้มไพร
ครูชำนาญการพิเศษ
ดวงใจ  แก้วสูงเนิน
นางสาวดวงใจ แก้วสูงเนิน
ครูชำนาญการ
นิสา คีรีรมย์
นางสาวนิสา คีรีรมย์
ครู
นุชจรี ศาสนะ
นางสาวนุชจรี ศาสนะ
ครูอัตราจ้าง