ครู
ข้อมูลครูทั้งหมด

ข้อมูลครูให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นหลัก

รายชื่อครู
ผดุงเกียรติ แสนทวีสุข
นายผดุงเกียรติ แสนทวีสุข
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิไลพร พฤกษชาติ
นางวิไลพร พฤกษชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครองรัชต์ พฤกษชาติ
นายครองรัชต์ พฤกษชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
วันแรม หมอนอิง
นางสาววันแรม หมอนอิง
ครูชำนาญการ
ฐานันดร์ แย้มนิล
นายฐานันดร์ แย้มนิล
ครูชำนาญการ
ไพโรจน์  สิงห์โต
นายไพโรจน์ สิงห์โต
ครูชำนาญการพิเศษ
มรกต ทับโพธิ์
นางสาวมรกต ทับโพธิ์
ครู
อนุกร ชั่งเกวียน
นายอนุกร ชั่งเกวียน
ครู
ชรีวัฒน์  กลมกล่อม
นายชรีวัฒน์ กลมกล่อม
ครู
ณัฐพงษ์ มาน้อย
นายณัฐพงษ์ มาน้อย
ครูผู้ช่วย