ครู
ข้อมูลครูทั้งหมด

ข้อมูลครูให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นหลัก

รายชื่อครู
ทัศนีย์ จันทร์หา
นางทัศนีย์ จันทร์หา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เติมพงศ์ ครุธทิน
นายเติมพงศ์ ครุธทิน
ครู
สุชาดา สมบุญโสด
นางสาวสุชาดา สมบุญโสด
ครู
วิไลลักษณ์  แซ่โล้ว
นางสาววิไลลักษณ์ แซ่โล้ว
ครูผู้ช่วย
อัจจิรา จุ้ยดอนกลอย
นางสาวอัจจิรา จุ้ยดอนกลอย
ครูผู้ช่วย
นายอนันตพร เอี่ยมชะโอด
นายนายอนันตพร เอี่ยมชะโอด
ครู