ครู
ข้อมูลครูทั้งหมด

ข้อมูลครูให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นหลัก

รายชื่อครู
สมฤดี ศรีระวัตร
นางสาวสมฤดี ศรีระวัตร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สุพจน์  ยาดี
นายสุพจน์ ยาดี
ครู
คมสันต์ ผลมั่ง
นายคมสันต์ ผลมั่ง
ครู