ครู
ข้อมูลครูทั้งหมด

ข้อมูลครูให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นหลัก

รายชื่อครู
นพดนัย ผ่องจิต
นายนพดนัย ผ่องจิต
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อัจฉรา นาคสีค้า
นางสาวอัจฉรา นาคสีค้า
ครูผู้ช่วย
สราวุฒ มนัสสา
นายสราวุฒ มนัสสา
พนักงานราชการ