ครู
ข้อมูลครูทั้งหมด

ข้อมูลครูให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นหลัก

รายชื่อครู
วันวิสา พวงสุมาลี
นางวันวิสา พวงสุมาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ศุภวัฒน์  จันทร์คำ
นายศุภวัฒน์ จันทร์คำ
ครู
จิระพันธ์ุ เกลี้ยงล่ำ
นายจิระพันธ์ุ เกลี้ยงล่ำ
ครูชำนาญการ
อาทิตย์ เข็มศร
นายอาทิตย์ เข็มศร
ครูผู้ช่วย