ครู
ข้อมูลครูทั้งหมด

ข้อมูลครูให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นหลัก

รายชื่อครู
ยศศักดิ์ สุขเกษม
นายยศศักดิ์ สุขเกษม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิไล มาลาหอม
นางสาววิไล มาลาหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
นันทรัตน์ ทองดีวิเศษ
นางสาวนันทรัตน์ ทองดีวิเศษ
ครูชำนาญการ
สุพิชฌาย์  ธนุรวิทยา
นางสาวสุพิชฌาย์ ธนุรวิทยา
ครูผู้ช่วย
นันทกร ศรีเริงหล้า
นางสาวนันทกร ศรีเริงหล้า
ครูผู้ช่วย
ไพลิน  อร่ามรุณ
นางสาวไพลิน อร่ามรุณ
ครูผู้ช่วย
เชาวลิต เกิดพงษ์
นายเชาวลิต เกิดพงษ์
ครู
นิคม แน่นอุดร
นายนิคม แน่นอุดร
ครูอัตราจ้าง