ปุ๋ยหมักชีวภาพ/อาหารดิน : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

ปุ๋ยหมักชีวภาพ/อาหารดิน : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School  

ที่มา และความสำคัญ

          ปัจจุบันดินปุ๋ยมีราคาแพงหาซื้อยาก ต้องออกไปซื้อที่ท้องตลาดเท่านั้นสิ้นเปลืองทั้งเงินและเวลาคณะผู้ดำเนินโครงงานพบว่าใบไม้บางชนิดมีคุณสมบัติพิเศษ เมื่อย่อยสลายแล้วกลายเป็นปุ๋ยเป็นอาหารของพืชทำให้ธัญพืชเติบโต เช่น ใบจามจุรี

          ใบจามจุรีเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง มีอยู่ทุกภาคของประเทศไทย ใบจามจุรีมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่ง เมื่อผสมกับดินร่วน และมูลสัตว์ต่างๆแล้วจะย่อยสลายกลายเป็นดินปุ๋ยได้ง่าย สามารถนำมาผลิตเป็นดินปุ๋ยทดแทนปุ๋ยตามท้องตลาดได้เป็นอย่างดี

          คณะผู้ดำเนินโครงงานเรื่องอาหารดิน ได้เล็งเห็นประโยชน์ของใบจามจุรีดังกล่าวจึงได้ดำเนินโครงงานเรื่องอาหารดิน ที่ผลิตขึ้นจากใบจามจุรีเพื่อทดแทนดินปุ๋ยจากท้องตลาด  และเพื่อลดค่าใช้จ่าย

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อทราบคุณสมบัติพิเศษของใบจามจุรีเพื่อนำมาผสมกับดินร่วน

          2. เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติพิเศษระหว่างปุ๋ยจากใบจามจุรีกับดินปุ๋ยชนิดอื่น ๆ

          3. เพื่อผลิตดินปุ๋ยขึ้นจำหน่าย และใช้เอง เพื่อทดแทนดินปุ๋ยจากท้องตลาด เป็นการดำเนินตามรอยพระราชดำริเศรษกิจพอเพียง

ตัวแปร

          ตัวแปรต้น

          ใบจามจุรี  ดินร่วน มูลสัตว์ กากน้ำตาล และสาร EM

          ตัวแปรตาม

          การย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยของใบจามจุรี ดินร่วน และ  มูลสัตว์

          ตัวแปรควบคุม

          ปริมาณส่วนผสมระหว่างใบจามจุรี  ดินร่วน มูลสัตว์ กากน้ำตาล และสาร EM

สมมติฐานในกาศึกษาค้นคว้า

          ใบจามจุรีเมื่อนำมาผสมกับดินร่วนตามอัตราที่เหมาะสม เมื่อใบจามจุรีย่อยสลายแล้ว การย่อยสลายของใบจามจุรี อาจจะกลายเป็นดินปุ๋ยได้

            สรุปผลการทดลองอาหารดิน(ดินปุ๋ย)ทั้ง 3 ชนิด           โดยการนำไม้ประดับมาปลูกลงในกระถางอาหารดิน(ดินปุ๋ย)ทั้ง 3 ชนิด ใช้กระถางสำหรับปลูกขนาดเดียวกันและเหมือนกัน วางอยู่ในภูมิอากาศเหมือนกันและใช้ไม้ประดับที่มีระยะเวลาปลูกเท่ากัน โดยการสังเกตได้ผลสรุปดังต่อไปนี้

 

สรุปผล

           อาหารดินที่ทำจากใบจามจุรี

                   อยู่ในเกณฑ์ดีที่สุด   (อันดับ 1)  ติดรากใช้เวลา    15-20 วัน แตกใบอ่อนเพิ่ม 2 เท่าตัว แตกหน่อใหม่ 1-2 หน่อ ใช้เวลาเพียง 2 เดือน และแตกหน่ออ่อนเพิ่ม 3 เท่าตัว ต้นสูงขึ้น 1 เท่าตัว แตกหน่อใหม่ 3-6 หน่อ  ใบเป็นทรงพุ่ม เขียวชอุ่ม แข้งแรงและสวยงาม
                  เนื่องจากใบจามจุรีเป็นใบไม้ที่ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยง่ายแปรสภาพดินให้มีสีดำและร่วนซุยเร็ว ไม่เกิดเชื้อรา ไม้ดอกไม้ประดับจึงเจริญเติบโตได้เร็วกว่าดินปุ๋ยชนิดอื่น  ๆ

       อาหารดินที่ทำจากใบไทร

                   อยู่ในเกณฑ์ดี    (อันดับ 2)    ติดรากใช้เวลา          15-20 วัน แตกใบอ่อนเพิ่ม 1 เท่าตัวใช้เวลาเพียง 2 เดือน ต้นสูงขึ้น 2 เท่าตัวจากเดิมและ แตกหน่อใหม่ 1 หน่อ ใช้เวลา5-6 เดือน
                   เนื่องจากใบไทรเป็นใบไม้ที่ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยช้ากว่าใบจามจุรี   แปรสภาพดินให้มีสีดำและร่วนซุยได้ช้า และเกิดเชื้อราง่าย เพราะใบไทรชื้นง่าย

    อาหารดินที่ทำจากใบมะม่วง

                   อยู่ในเกณฑ์พอใช้ (อันดับ 3)    ติดรากใช้เวลา15-20 วัน แตกใบอ่อน 2 ใช้เวลาเพียง 2 เดือน แตกใบอ่อน1 เท่าตัว  ใช้เวลา 5-6 เดือนต้นสูงขึ้น 3 เท่าตัวจากเดิม เนื่องจากใบไทรเป็นใบไม้ที่ย่อยสลายยากแปรสภาพดินให้มีสีดำยาก จึงทำให้ไม้ดอกไม้ประดับไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร

ปุ๋ยหมักชีวภาพ/อาหารดิน : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School