นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
หน้าแรก  
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้ริหารโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน
ลงวันที่
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียนระหานวิทยา ...
90
07 ก.พ. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนระหานวิทยา ...
220
04 ก.พ. 2562
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูธุรการโรงเรียนระหานวิทยา ...
296
25 ม.ค. 2562
ประมาณราคากลางซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ...
156
23 ก.ย. 2561
รายละเอียดการยืมเงินและเบิกค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ...
175
06 มิ.ย. 2561
ประกาศโรงเรียนระหานวิทยาเรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีคัดเลือก ...
275
04 เม.ย. 2561
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ...
693
09 ก.พ. 2561
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล ...
400
31 ม.ค. 2561
ราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ...
378
18 ธ.ค. 2560
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2561
400
30 ต.ค. 2560
ราคากลางโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
418
12 มิ.ย. 2560
รายละเอียดการสมัครเรียนต่อโรงเรียนระหานวิทยา ...
9782
02 มี.ค. 2560
รายการหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา2560 ...
467
01 มี.ค. 2560
ราคากลาง การจัดซื้อหนังสือด้วยวิธีพิเศษ ...
437
09 ก.พ. 2560
ประกาศโรงเรียนระหานวิทยา เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ ...
472
09 ก.พ. 2560
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2560
271
30 ต.ค. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ...
563
30 ก.ย. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ...
568
30 ก.ย. 2559
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ...
1088
07 ก.ค. 2559
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2559
267
30 ต.ค. 2558