นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
หน้าแรก  
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้ริหารโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน
ลงวันที่
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียนระหานวิทยา ...
156
07 ก.พ. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนระหานวิทยา ...
272
04 ก.พ. 2562
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูธุรการโรงเรียนระหานวิทยา ...
348
25 ม.ค. 2562
ประมาณราคากลางซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ...
199
23 ก.ย. 2561
รายละเอียดการยืมเงินและเบิกค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ...
216
06 มิ.ย. 2561
ประกาศโรงเรียนระหานวิทยาเรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีคัดเลือก ...
325
04 เม.ย. 2561
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ...
748
09 ก.พ. 2561
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล ...
453
31 ม.ค. 2561
ราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ...
423
18 ธ.ค. 2560
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2561
441
30 ต.ค. 2560
ราคากลางโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
464
12 มิ.ย. 2560
รายละเอียดการสมัครเรียนต่อโรงเรียนระหานวิทยา ...
9830
02 มี.ค. 2560
รายการหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา2560 ...
517
01 มี.ค. 2560
ราคากลาง การจัดซื้อหนังสือด้วยวิธีพิเศษ ...
480
09 ก.พ. 2560
ประกาศโรงเรียนระหานวิทยา เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ ...
519
09 ก.พ. 2560
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2560
312
30 ต.ค. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ...
617
30 ก.ย. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ...
608
30 ก.ย. 2559
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ...
1153
07 ก.ค. 2559
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2559
312
30 ต.ค. 2558