กำหนดการสอบกลางภาค 8-10 กรกฏาคม 2562

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก

นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา นำคณะครูนักเรียนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก