มอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ให้กับนักเรียนที่ส่งผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

นายสมเกียรติ ผ่องจิตผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยามอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ให้กับนักเรียนที่ส่งผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school ของโรงเรียนระหานวิทยา

มอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ให้กับนักเรียนที่ส่งผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้