ประกวดโครงการนาฏศิลป์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนระหานวิทยา ส่งนักเรียนเข้าประกวดโครงการนาฏศิลป์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระดับมธัยมศึกษา ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับการสนับสนุนจากนายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนพพร แจ่มหม้อ และนางสาวทิพย์วรรณ พึ่งชู อาจารย์ผู้ฝึกสอน

ประกวดโครงการนาฏศิลป์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์